Biodiversiteitsmeter Park de Oude Kwekerij

Wat is biodiversiteit?
Het begrip Biodiversiteit geeft aan hoeveel verschillende soorten planten en dieren in een bepaald gebied voorkomen. De biodiversiteit hangt af van het type gebied en ook van de manier waarop een gebied onderhouden wordt. Recent is uitgezocht welke planten en dieren in het park te vinden zijn: dat waren er best veel! We gaan de komende jaren in ieder geval proberen het aantal verschillende plantensoorten in stand te houden. Daarnaast is ons doel een aantal diersoorten in het park te krijgen die er nu nog niet zijn. Om die reden is een amfibiepoel aangelegd, zijn bloemrijke kruiden gezaaid, besdragende struiken aangeplant, vogel- en vleermuiskasten opgehangen, insectenhotels gebouwd en is een takkenril aangelegd.

Wat wordt gemeten ?
De hoogte van elke bord geeft een indruk van het aantal soorten dat in het park waargenomen is. Zodra de soorten toenemen, komt het bord hoger te hangen. Op deze manier meten we de Biodiversiteit in Park de Oude Kwekerij. Heb jij een leuke soort gezien? Geef dit dan door via www.waarneming.nl of mail naar biodiversiteitsmeter@endemica.nl.
Dit project is mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland.

Tekst en informatie:
© Nicolien van der Fluit, Bureau Natuur+Water (www.buronatuurpluswater.nl) en
© Richard Witte, Bureau Endemica (www.endemica.nl)

Amfibieën en vissen

In de sloot rond het park zijn (nog) geen vissen aangetroffen, vooral omdat het water te weinig zuurstof bevat. Als het lukt om de waterkwaliteit in de sloot rond het park te verbeteren, dan zal daardoor ook meer leven in de sloot komen. Het zou toch leuk zijn om hier in het park Stekelbaarsjes en Kleine modderkruipers te zien zwemmen?! Dat vindt de IJsvogel ook leuk.

Af en toe zit er een kikker in de sloot maar die haalt zuurstof uit de lucht. In het park is een amfibiepoel aangelegd waar veel waterplanten groeien zodat er een aangename leefomgeving voor onder meer de Kleine Watersalamander, ontstaat. De Bruine kikker, Gewone Pad en Bastaard Groene Kikker hebben de poel inmiddels al ontdekt. Hopelijk zetten zij hier in het voorjaar hun eieren af en kunnen de kinderen tijdens een natuurlesop zoek gaan naar kikkervisjes.

Vlinders

In het park zijn al 11 soorten dagvlinders aangetroffen: Atalanta, Dagpauwoog, Kleine Vos, Klein- en Groot Koolwitje, Klein Geaderd Witje, Bruin- en Bont Zandoogje, Citroenvlinder, Gehakkelde Aurelia en ook het Boomblauwtje. Doel is het veel bloeiende planten en struiken in het park te krijgen, waardoor er ook veel vlindersoorten zullen voorkomen. Bekeken wordt welke planten en struiken het best (opnieuw) kunnen worden ingezaaid of geplant met het oog op de vlinders. Ook is er aandacht voor plekken in het park waar vlinders kunnen schuilen en overwinteren, bijvoorbeeld door het plaatsen van insectenhotels die ook geschikt zijn voor vleermuizen.

Libellen en Juffers

Opvallend groot is het aantal Libellen en Juffers dat in het park is aangetroffen. Juffers lijken op kleine libellen, maar ze behoren tot verschillende families (of eigenlijk ordes) in het dierenrijk. De volgende 5 soorten libellen zijn waargenomen: Gewone Oeverlibel, Steenrode- en Bruinrode Heidelibel, Paardebijter en Blauwe Glazenmaker. Uit de groep Waterjuffers zijn 5 soorten waargenomen: Variabele Waterjuffer, Grote Roodoogjuffer, Houtpantserjuffer, Lantaarntje en de Vuurjuffer. De meeste libellen vinden we in en rond de poel. Echter door verbetering van de waterkwaliteit in de sloot rondom het park hopen we dat ze hier ook voor gaan komen.

Planten

In het park kwamen in 2016 heel veel verschillende soorten bloeiende planten voor (>250). Elk seizoen kent zijn eigen soorten. In het vroege voorjaar bloeit Klein Hoefblad en de Dotterbloem volop. De amfibiepoel is rijk aan Fonteinkruiden, Waterdrieblad en Watergentiaan. ’s Zomers vinden we langs de randen volop boterbloemen, klavers en soorten zoals Klein Streepzaad. In de herfst bloeit het Koninginnekruid en ’s winters ontluiken de Sneeuwklokjes.
De rijkdom aan planten is niet vreemd want er zijn diverse bloemenmengsels ingezaaid van soorten die in Noord-Holland thuis horen. De komende jaren moet duidelijk worden welke van deze bloeiende planten echte blijvertjes zijn in het park. Bloeiende planten zijn niet alleen leuk om naar te kijken, maar ze zijn ook goed voor insecten, bijen, spinnen en vogels. Bovendien maken de Honingbijen bij de schuur hiermee onze eigen parkhoning. Voornemen is de zone met kruidenrijk gras aan de randen van het park op verschillende momenten van het jaar te gaan maaien, zodat er in het voorjaar en in de zomer altijd wel ergens kleurrijke bloeiende planten te zien zijn.


Vogels

In en rond Park De Oude Kwekerij zijn tot nu toe 54 soorten vogels waargenomen. Meestal algemene soorten van tuin, park en stad. In en bij het water vinden we o.a. de Fuut, Wilde eend, Waterhoen en Meerkoet. Een derde van de waargenomen soorten broedt in en rond het park. Naast de meer algemene soorten zoals Houtduif, Ekster, Merel, Roodborst, Winterkoning en Koolmees broeden ook minder algemene stadsvogels, zoals de Grote Bonte Specht, Tjiftjaf en Groenling, in ons park. De steeds zeldzamere Spreeuw, vogel van jaar in 2014, broedt in boomholtes rond het Park. Als het water in de sloot schoner is en er insectenlarven, visjes en andere diertjes in voorkomen, hopen we dat de prachtig blauw en oranje gekleurde IJsvogel zich nog vaker in het park zal laten zien. Misschien gaan zij in het aan de rand aangelegde ijsvogelwandje broeden.


Vleermuizen

In het park komen minimaal 4 verschillende soorten vleermuizen voor. Deze nuttige zoogdieren verzamelen ’s nachts hun voedsel vliegend in de lucht en houden zo de muggen uit onze slaapkamers. Vleermuizen zijn waar te nemen met speciale apparatuur (de zogenaamde Bat Detectors). In het Park komen de bij ons in huis wonende Gewone Dwergvleermuis en Laatvlieger op zoek naar eten. Daarnaast vinden we de in bomen wonende Ruige Dwergvleermuis en Rosse Vleermuis. In september zitten mannetjes Ruige Dwergvleermuizen in het park te zingen om zo de ‘s zomers in Letland wonende vrouwtjes te verleiden.
We hopen in de toekomst ook de Watervleermuis welkom te heten als bewoner van ons park. Op verschillende plaatsen in het park zijn daartoe speciale vleermuiskasten opgehangen. De grootste kasten zijn geschikt om jongen in groot te brengen. De vleermuizen kiezen echter ook grote holtes in bomen om te verblijven. Daarbij maken ze handig gebruik van de noeste arbeid van de Grote Bonte Specht in de jaren ervoor.


Overige diersoorten


In het park komen verder allerlei dieren van meer of minder bekende soortgroepen voor.
Zo vinden we in het park van onze inheemse grondgebonden zoogdieren onder andere de Bosmuis, Egel en Mol. Wachten is op de komst van de Hermelijn en de Gewone Bosspitsmuis. Hiertoe is een takkenril aangelegd met stapel boomstronken en stenen. Zodoende vinden deze dieren schuilmogelijkheden in het park.

Naast vlinder en libellen komen natuurlijk vele ander soorten insecten voor. Dankzij de bloemrijke planten in het park worden allerlei insecten aangetroffen. Zo zijn van de sprinkhanen onder andere de Boomsprinkhaan en Struiksprinkhaan al in het park aangetroffen. Ook vinden we volop zweefvliegen, bijvoorbeeld de Veelvlek korset-zweefvlieg. Van de groep nachtvlinders zijn 17 soorten waargenomen, waaronder de Witte tijger en de Vierkantvlekuil. Tot slot komen er in het park meerdere soorten wespen en bijen voor, bijvoorbeeld de Tuinhommel, en niet te vergeten prachtige kevers zoals het Lieveheersbeestje! Behalve insecten vinden we ook diverse soorten spinnen in ons park. Tot op heden zijn pas 9 soorten gevonden (waar onder de Kruisspin en de Grote trilspin). Er valt dus nog een wereld te ontdekken.

Zeer belangrijk voor de biodiversiteit is het bodemleven. In de bodem leven niet alleen regenwormen (in Nederland leven 25 soorten), oorkruipers en pissebedden maar bijvoorbeeld ook mijten, aaltjes en springstaarten. Ook hiervan valt nog heel veel te ontdekken in het park.